Ogłoszony został konkurs na stanowisko dyrektora lokalnego teatru. Jest czas na składanie dokumentów do 15 lipca. Jakie warunki trzeba spełnić by nim zostać?

Burmistrz Szczawna-Zdroju zaprasza do składania aplikacji w konkursie na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury - Teatru Zdrojowego im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju.Niezbędne wymagania od kandydatów:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 • brak karania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz.U 2018 r. poz. 1458), )

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3) co najmniej 5-letni staż pracy, w tym 3-letni na stanowisku kierowniczym;

4) wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane: kulturoznawstwo, filologia polska, historia sztuki, marketing i zarządzanie;

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, na które ogłoszony został konkurs;

6) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowych instytucji kultury oraz zasad ich finansowania.

7) przedstawienie pisemnego autorskiego „Programu (koncepcji) realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury pn. „Teatr Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju” na najbliższe 3 lata z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych, według wzoru znajdującego się w załączniku nr 3 do Zarządzenia Nr 64/2019 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 30 maja 2019.Dodatkowe wymagania (preferowane):

 • umiejętność organizowania imprez masowych;

 • doświadczenie w organizowaniu imprez kulturalnych;

 • znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z Unii Europejskiej na działalność kulturalną;

 • doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • zdolności i doświadczenie menedżerskie;

 • biegła znajomość obsługi komputera;

 • prawo jazdy kat. B;

 • mile widziana znajomość języków obcych.
Zadania wykonywane na stanowisku:

 • kierowanie samorządową instytucją kultury i reprezentowanie jej na zewnątrz;

 • realizacja celów i zadań statutowych,

 • realizacja przedstawionego programu działania instytucji kultury,

 • administrowanie powierzonym budynkiem i mieniem;

 • organizowanie imprez w ramach zadań instytucji kultury;

 • zapewnienie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury;

 • rzetelne i racjonalne prowadzenie gospodarki finansowej;

 • pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność kulturalną, w tym z Unii Europejskiej;

 • realizacja zadań z zakresu kultury;

 • współpraca z gminą, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi i instytucjami kulturalnymi w zakresie organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym i promocyjnym;

 • sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności;

 • opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych;

 • pełnienie funkcji pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju.
Informacja o warunkach pracy:

 • wymiar etatu: pełny etat.

 • zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania – 3 lata.

 • miejsce wykonywania pracy: samorządowa instytucja kultury pn. „Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju” z siedzibą w Szczawnie-Zdroju przy ul. Tadeusza Kościuszki 19

 • wynagrodzenie ustalane zgodnie z Zarządzeniem Nr 147A/2018 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów samorządowych instytucji kultury w Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój.
Pozostałe informacje:

 • Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Szczawna-Zdroju powoła Komisję Konkursową.

 • Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

I etap: wybór osób spełniających wymagania niezbędne i formalne (dokumenty wymagane w aplikacji), osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie lub korespondencyjnie.

II etap- rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania niezbędne i formalne.

 • Informację o warunkach organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury będzie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju, po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 74 849-39-19.
Aplikacja na stanowisko DYREKTORA powinna zawierać:

 • Życiorys z przebiegiem pracy zawodowej ewentualnie działalności twórczej, społecznej czy publicystycznej, zawierający w szczególności informację o wykształceniu, ukończonych kursach, szkoleniach i posiadanych kwalifikacjach opatrzony własnoręcznym podpisem.

 • List motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się kandydata na stanowisko Dyrektora samorządowej instytucji kultury pn. „Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju” potwierdzony własnoręcznym podpisem.

 • Kserokopie świadectwa ukończenia szkoły (potwierdzone własnoręcznym podpisem za zgodność z oryginałem).

 • Kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w zatrudnieniu (potwierdzone własnoręcznym podpisem za zgodność z oryginałem).

 • Kserokopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy, szkolenia i posiadane kwalifikacje (potwierdzone własnoręcznym podpisem za zgodność z oryginałem).

 • Referencje (jeżeli posiada).

 • Pisemny autorski „Program (koncepcja) realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury pn. „Teatr Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju” na najbliższe 3 lata z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych, według wzoru znajdującego się w załączniku nr 3 do Zarządzenia Nr 64/2019 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r.

 • Oświadczenie o treści: „ nie byłam (byłem) skazana (y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” potwierdzone własnoręcznym podpisem.

 • Oświadczenie o treści „ posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych” potwierdzone własnoręcznym podpisem.

 • Oświadczenie o braku karania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz.U 2018 r. poz. 1458),

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.

Oferty nale
ży składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem jakiego stanowiska oferta dotyczy oraz z podanym adresem zwrotnym w terminie do 15 lipca 2019 r. na adres: Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju, ul. Tadeusza Kościuszki 17 lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju, pokój nr 5.

Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o konkursie, kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną zaproszeni do drugiego etapu konkursu, który zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Informacja o wyniku konkursu zostanie niezwłocznie upowszechniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju, a także w SIK pn. „Teatr Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju”.


PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju i w Biuletynie Informacji Publicznej Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój.oprac. ELW
fot. Magdalena Sakowska