Urząd miasta ogłosił kolejny nabór na etat.


Tym razem poszukiwany jest inspektor do spraw księgowości w wymiarze 1 etatu.
Wymagania niezbędne:
1) Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
2) Wykształcenie: - średnie ekonomiczne i 6 lat stażu w księgowości lub - wykształcenie wyższe ekonomiczne i 3 lata stażu w księgowości,
3) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
5) Znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków.

Wymagania dodatkowe:
1) Kompleksowa wiedza w zakresie finansów publicznych, ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej,
2) Umiejętność obsługi specjalistycznych programów w zakresie ewidencji księgowej, oraz pakietów biurowych Open Office.
3) Umiejętność interpretacji i stosowania aktów normatywnych,
4) Znajomość wybranych zagadnień prawa oświatowego,
5) Fachowość i profesjonalizm w działaniu,
6) Samodzielność w myśleniu i działaniu.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Prowadzenie pełnej księgowości (ksiąg rachunkowych) powierzonych jednostek obsługiwanych przez Centrum,
2) Przyjmowanie, dekretowanie, sprawdzanie pod względem kompletności dokumentów finansowo-księgowych (wyciągi bankowe, zestawienia list płac, faktury i inne),
3) Sprawdzanie przedkładanych przez dyrektorów jednostek dokumentów pod względem formalno- rachunkowym,
4) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi powierzonych do obsługi jednostek,
5) Dokonywanie wstępnej kontroli w zakresie: a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
6) Sporządzanie przelewów dotyczących rozrachunków obsługiwanych jednostek,
7) Uzgadnianie i analiza wydatków z kosztami,
8) Sporządzanie wydruków komputerowych obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawień sald kont pomocniczych,
9) Sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych i statystycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) Archiwizowanie i przechowywanie dokumentów księgowych związanych z obsługą finansowo- księgową powierzonych jednostek zgodnie z obowiązującymi przepisami,
11) Przygotowywanie materiałów niezbędnych do opracowania przez dyrektorów obsługiwanych jednostek planów finansowych i ich zmian,
12) Koordynacja czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych w obsługiwanych jednostkach. 

Otwarcie ofert nastąpi w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha, w Wałbrzychu w dniu 14.11.2017 r. o godz. 10.00. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.

Opr. MS
Foto: Elżbieta Węgrzyn