Do 29 lipca można składać oświadczenie dotyczące dalszego utrzymania cen energii. Jest to tak zwane oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej. Dotyczy ono między innymi szpitali oraz mikro i małych przedsiębiorców, czyli firm, które zatrudniają mniej niż 50 pracowników, a ich przychody w ciągu dwóch lat nie przekraczają 10 mln euro. Właściciele domowych gospodarstw nie muszą składać powiadomień w tej sprawie.

Obniżone stawki za energię elektryczną – co dalej?

Przedsiębiorcy dzięki rabatom, które były wprowadzone ustawą, korzystali z obniżonych stawek za energię elektryczną. Dotyczyło to okresu od stycznia do czerwca 2019 roku. Jednak od 1 lipca zostały wprowadzone nowe regulacje. Od tego dnia, przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną, nie muszą już oferować firmom rabatowych cen prądu, takich jak przed tym okresem.
Już na samym początku powstał problem – ostateczny termin, który określa znowelizowana ustawa, przypada na sobotę 27 lipca 2019 roku. Kodeks Cywilny precyzuje jednak: „jeśli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą”. Ostatecznie więc, aby złożyć oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej, zainteresowani mają na to czas jeszcze 29 lipca. Dotyczy to nie tylko mikro i makro przedsiębiorstw, ale także jednostek sektora finansów publicznych i innych państwowych jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej.


Co ze średnimi i dużymi przedsiębiorstwami?

W drugim półroczu tego roku, średnie i duże przedsiębiorstwa będą miały prawo składać wnioski o pomoc publiczną de minimis. Wnioski kierowane mają być do Funduszu Wypłat Różnicy Ceny po upływie trzeciego kwartału 2019 r. Fundusz przeznaczony na rekompensaty spółkom obrotu oraz przedsiębiorcom, w ramach pomocy de minimis, zgromadził już ponad 2,7 mld zł. Kwota ta będzie dalej rosnąć, wraz z przeprowadzaniem następnych aukcji na sprzedaż uprawnień do emisji CO2.


Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej – gdzie i jak złożyć

Przedsiębiorca może złożyć oświadczenie osobiście lub droga listowną, a ostatni termin przypada w poniedziałek 29 lipca. W przypadku drogi listownej decydująca będzie data złożenia dokumentu do sprzedawcy, a nie data jego nadania.
Pismo trzeba skierować do konkretnego przedsiębiorstwa energetycznego, od którego firma kupuje prąd. Wzór oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej znajduje się zazwyczaj na stronie firmy. Warto też zajrzeć do załączników do znowelizowanej ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2538; zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 412 i poz. 1210) na stronie Kancelarii Sejmu.