OSiR Boguszów-Gorce poszukuje kierownika, są też nabory na stanowiska w Ratuszu. Oto szczegóły.

OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko kierownicze

Do 26 października można też składać swoją aplikację, trwa bowiem nabór na stanowisko kierownika zespołu w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach.

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe.
2. Minimum 5-letni staż pracy.
3. Znajomość przepisów prawa z zakresu: dozoru technicznego, prawo budowlane, zamówienia publiczne, finansów publicznych.
4. Umiejętność organizacji własnej pracy.
5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.

Wymagania dodatkowe:
1. Uprawnienia do obsługi i konserwacji kolei linowej i wyciągu
talerzykowego.
2. Uprawnienia do pracy na wysokości.
3. Prawo jazdy kat. B.
4. Umiejętność jazdy na nartach.
5. Umiejętność pracowania w zespole.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
– kierowanie działalnością OSR „Dzikowiec",
– kierowanie pracami podległych pracowników względem maszyn i urządzeń objętych dozorem TDT, w szczególności przygotowanie do badań okresowych, kontrolnych i doraźnych,
– przygotowanie obiektu odpowiednio do sezonu letniego i zimowego,
– projektowanie regulaminów użytkowania, udostępniania poszczególnych urządzeń, obiektów i tras,
– prowadzenie spraw serwisowych i konserwacyjnych zgodnie z
harmonogramem,
– projektowanie i realizacja planu finansowego OSR Dzikowiec,
– nadzór i rozliczanie kasy systemu kasowego.
Praca na obiekcie OSR „Dzikowiec" w pomieszczeniach budynku obsługi ruch turystycznego oraz pozostałych technicznych pomieszczeniach, także na zewnątrz przy zmiennych warunkach atmosferycznych. Praca na wysokości. Praca wiąże się z częstym kontaktem z ludźmi. Praca przy monitorze ekranowym.

PRZYPOMINAMY

TRWAJĄCE NABORY NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach

- IV nabór na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach (do 19.10)
Wymagania:
1. Wykształcenie: dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych.
2. Co najmniej trzyletni staż pracy: na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych.
3. Znajomość przepisów w zakresie m.in.: ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy o zmianie imion i nazwisk.
4. Biegła obsługa komputera.
5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym przygotowanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie zameldowania lub wymeldowania,
- anulowanie czynności materialno-technicznej dotyczącej zameldowania,
- prowadzenie spraw dotyczących zgromadzeń publicznych,
- realizacja zadań związanych z prowadzeniem Punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP,
- prowadzenie rejestru mieszkańców,
- realizacja zadań z zakresu prowadzenia rejestru wyborców,
- sprawy z zakresu dowodów osobistych i ewidencji ludności,
Praca w pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach. Stanowisko związane z pracą przy komputerze. Komputer wyposażony w niezbędne oprogramowanie. Stały i bezpośredni kontakt z klientem.

- I nabór na stanowisko Sekretarza Miasta w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach (do 26.10)
Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe.
2. Co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym, co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym.
3. Brak przynależności do partii politycznej.
4. Znajomość regulacji prawnych:
-ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o pracownikach samorządowych,
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy - Kodeks postępowania administraycjnego,
- ustawy - Kodeks wyborczy,
- ustawy o ochronie danych osobowych (RODO).
5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu.

Zakres wykonywanych zadań:
1. Zapewnienie prawidłowej organizacji pracy Urzędu.
2. Sprawowanie bezpośredniego zwierzchnictwa w stosunku do kierowników wydziałów:
- Wydziału Zarządzania Mieniem Gminy,
- Wydziału Organizacyjno-Prawnego.
3. Rozwiązywanie problemów związanych z realizacją zadań bieżących.
4. Współdziałanie z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu.
5. Reprezentowanie Gminy w czasie oficjalnych spotkań i uroczystości.
6. Współdziałanie ze związkami zawodowymi dziarającymi w Urzędzie.
7. Nadzorowanie polityki szkoleniowej w Urzędzie.
8. Nadzorowanie polityki kadrowo-płacowej.
9. Administrowanie funduszem socjalnym Urzędu.
10. Prowadzenie spraw dotyczących skarg, wniosków, petycji, dostępu do informacji publicznej.
Nadzorowanie czynności związanych z organizacją wyborów, referentów, konsultacji społecznych.
11. Prowadzenie innych spraw powierzonych przez Burmistrza.
Praca w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach. Stanowisko związane z pracą przy komputerze.


fot. Elżbieta Węgrzyn