Kogo poszukuje do pracy urząd miasta w Boguszowie-Gorcach oraz tamtejszy Ośrodek Sportu i Rekreacji?


Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach, Pl. Odrodzenia 1:


III nabór na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach


Wymagania:
1. Wykształcenie: dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych.
2. Co najmniej trzyletni staż pracy: na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych.
3. Znajomość przepisów w zakresie m.in.: ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy o zmianie imion i nazwisk.
4. Biegła obsługa komputera.
5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym przygotowanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie zameldowania lub wymeldowania,
- anulowanie czynności materialno-technicznej dotyczącej zameldowania,- Prowadzenie spraw dotyczących zgromadzeń publicznych,
- realizacja zadań związanych z prowadzeniem Punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP,
- prowadzenie rejestru mieszkańców,
- realizacja zadań z zakresu prowadzenia rejestru wyborców,
- sprawy z zakresu dowodów osobistych i ewidencji ludności,
Praca w pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach. Stanowisko związane z pracą przy komputerze. Komputer wyposażony w niezbędne oprogramowanie. Stały i bezpośredni kontakt z klientem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1 (sekretariat) lub pocztą na adres Urzędu w terminie do 28 września 2020 r. (włącznie) do godz. 15.30. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.II nabór na stanowisko Skarbnika Miasta w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach

Wymagania:

1. Wykształcenie: ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie, co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości; ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie, co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości; wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów; posiadanie certyfikatu księgowego.
2. Znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań, m.in.: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- sprawowanie nadzoru i koordynowanie prac w Wydziale Budżetu i Finansów,
- koordynowanie spraw związanych z opracowaniem oraz realizacją budżetu miasta,
- prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanej przez jednostki organizacyjne gminy,
- prowadzenie gospodarki finansowej gminy,
- wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.
Praca w pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Stanowisko związane jest z pracą przy komputerze, przy wykorzystaniu programu finansowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1 (sekretariat) lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko Skarbnik Miasta Boguszowa-Gorc” w terminie do 5 października 2020 r. (włącznie) do godz. 15.30. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.Nabór na stanowisko Główny Księgowy w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach


Wymagania:

1. Wykształcenie: ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie, co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości; ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie, co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości; wpis do rejestru biegłych rewidentów, posiadanie certyfikatu księgowego.
2. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo.
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.
4. Brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- koordynowanie spraw związanych z realizacją budżetu miasta,
- podejmowanie działań koordynujących i kontrolnych w zakresie realizacji budżetu,
- współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową,
- rozliczanie inwentaryzacji,
- dekretacja dowodów księgowych,
- rozliczanie otrzymanych dotacji,
- prowadzenie gospodarki finansowej gminy,
- wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.
Praca w pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Stanowisko związane jest z pracą przy komputerze, przy wykorzystaniu programu finansowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1 (sekretariat) lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko Główny Księgowy w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach” w terminie do 30 września 2020 r. (włącznie) do godz. 15.30. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach ogłasza nabór na stanowisko Kierownik zespołu – 1 etat (pełny wymiar czasu pracy)

Wymagania niezbędne

1. Obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wykształcenie wyższe.
3. Minimum 5-letni staż pracy.
4. Znajomość przepisów prawa z zakresu: dozoru technicznego, prawo budowlane, zamówienia publiczne, finansów publicznych.
5. Umiejętność organizacji własnej pracy.
6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Nieposzlakowana opinia.
9. Znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach
o służbie cywilnej – nie dotyczy obywateli polskich.

Wymagania dodatkowe

1. Uprawnienia do obsługi i konserwacji kolei linowej i wyciągu talerzykowego.
2. Uprawnienia do pracy na wysokości.
3. Prawo jazdy kat. B.
4. Umiejętność jazdy na nartach.
5. Umiejętność pracowania w zespole.
6. Umiejętność komunikacji i delegowania obowiązków.
7. Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów .
8. Dyspozycyjność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1. Kierowanie działalnością OSR „Dzikowiec”- odpowiedzialność za całość spraw związanych z eksploatacją i utrzymaniem obiektu w stanie nienagannym jak również za zachowanie bezpieczeństwa pasażerów i kierowanej przez niego załogi.
2. Kierowanie pracami podległych pracowników względem maszyn i urządzeń objętych dozorem TDT, w szczególności przygotowanie do badań okresowych, kontrolnych i doraźnych.
3. Przygotowanie obiektu odpowiednio do sezonu letniego i zimowego.
4. Projektowanie regulaminów użytkowania, udostępniania poszczególnych urządzeń, obiektów i tras.
5. Przygotowanie i uzgadnianie z TDT poszczególnych planów szkoleń pracowników.
6. Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej obiektów i urządzeń
(w szczególności objętych dozorem technicznym).
7. Przygotowywanie harmonogramów wymaganych kontroli technicznych.
8. Czuwanie nad realizacją harmonogramu przeglądów oraz realizacji zaleceń po kontrolach technicznych.
9. Prowadzenie spraw serwisowych i konserwacyjnych zgodnie z harmonogramem mającym na celu utrzymanie w należytym stanie wszystkich urządzeń objętych dozorem.
10. Prowadzenie rejestrów awarii i napraw oraz nadzór nad usuwaniem awarii i napraw urządzeń objętych dozorem.
11. Opieka nad ratrakami, armatkami, oraz innymi urządzeniami technicznymi.
12. Nadzór nad gospodarką materiałową niezbędnych części zamiennych urządzeń, narzędzi i wyposażenia (w szczególności objętych dozorem technicznym).
13. Projektowanie i realizacja planu finansowego OSR Dzikowiec.
14. Nadzór i rozliczanie kasy systemu kasowego.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie -Gorcach, ul. Olimpijska 1, 58-371 Boguszów-Gorce – sekretariat (II piętro) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko Kierownika zespołu”  w terminie do 21 września 2020 r. do godz. 15:30 (decyduje data i godzina wpływu dokumentów do jednostki). Aplikacje, które wpłyną po upływie podanego terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w siedzibie OSIR w Boguszowie-Gorcach.


Opr. MS
Foto: Elżbieta Węgrzyn