Nabór na dwa etaty ogłasza urząd miasta.

Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Biurze Inwestycji – 2 etaty. Kandydat ubiegający się o to stanowisko pracy musi spełniać niezbędne wymagania, czyli posiadać wykształcenie wyższe techniczne, co najmniej inżynierskie, po kierunku budownictwo lub inżynieria środowiska, lub architektura, lub planowanie przestrzenne,

Wymagania dodatkowe to między innymi: specjalistyczna wiedza z zakresu prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych, znajomość przebiegu procesu inwestycyjnego, znajomość przepisów prawa w zakresie tworzenia umów, znajomość zasad kosztorysowania, biegła obsługa komputera w zakresie programów biurowych, a zwłaszcza arkuszy kalkulacyjnych.

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku to między innymi: stałe monitorowanie procesów inwestycyjnych, organizowanie i kierowanie procesami budowlanymi związanymi z budową, przebudową, modernizacją obiektów kubaturowych i infrastruktury technicznej, o charakterze inwestycyjnym i remontowym, przygotowanie projektów umów oraz wniosków o wszczęcie postępowań publicznych na wybór projektantów, wykonawców robót budowlanych, a także inwestorów zastępczych, udział w pracach komisji przetargowych na udzielanie zamówień publicznych.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem, jakiego stanowiska oferta dotyczy oraz z podanym adresem zwrotnym w terminie do 29 maja na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu Biuro Spraw Pracowniczych, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych. W terminie 7 dni po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną zaproszeni do drugiego etapu naboru. 

Czytaj też:
WAŁBRZYCH: RATUSZ - SPECJALISTA POSZUKIWANY

Opr. Magdalena Sakowska
Foto: Elżbieta Węgrzyn