W gminie Walim właściciele mogą się ubiegać o dotacje na remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Warto pamiętać, że zabytek nie musi być budynkiem, może być także - na przykład - przydrożną figurą, mostem czy murem.

Wójt gminy Walim ogłasza nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Walim. Kwota przeznaczona na dotacje w budżecie gminy Walim na rok 2017 to 80 000 zł.

Dotacja może być udzielona na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych gminy Walim. Dotacja z budżetu gminy Walim na wykonanie badań, prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 100% ogółu koniecznych nakładów na te prace lub roboty. O dotację może się starać każdy podmiot, posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Termin realizacji zadań minie 15 grudnia 2017 roku. Szczegółowy wykaz dokumentów na stronie gminy Walim.

Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku” – w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja w urzędzie gminy Walim (pok. nr 1 sekretariat) w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58 – 320 Walim, (decyduje data wpływu). Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone. O przydzieleniu dotacji decyduje kolejność złożonych wniosków.


Czytaj też:
WAŁBRZYCH: POJAWIĄ SIĘ NOWE ZABYTKI?
WAŁBRZYCH I OKOLICE: DRAMATYCZNE LOSY ZABYTKÓW
KTÓRE ZABYTKI DOFINANSUJE MARSZAŁEK?
ZAMEK GRODNO I NIEDŹWIEDZICKIE FRESKI Z DOFINANSOWANIEM
KTÓRE ZABYTKI DOSTANĄ DOTACJE KONSERWATORA?Opr. Magdalena Sakowska
Foto ilustracyjne: Pixabay