Data wydarzenia: 18.05.2017 10:00 - 19.05.2017 15:00
Miejsce wydarzenia: Wałbrzych - różne lokalizacje

Prezydent Wałbrzycha, Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa oraz Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” zapraszają w dniach 18 i 19 maja 2017 r. do udziału w Międzynarodowej Konferencji w ramach Dolnośląskich Dni Bezpiecznego Internetu „(NIE)BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ”

W pierwszym dniu konferencji, 18 maja, na terenie Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia podjęte będą zagadnienia:

 • Przedstawienie założeń innowacyjnego programu działań Zespołu ds. Bezpieczeństwa  w Cyberprzestrzeni przy Prezydencie Miasta Wałbrzycha.
 • Wystąpienie przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci w Świecie Wirtualnym – senatora Łukasza Mikołajczyka.
 • Wygłoszenie referatu przez ks. dr. Mariusza Szymańskiego –„Wartości dzieci i młodzieży w świecie realnym i wirtualnym”.
 • Omówienie wyzwań oświaty i profilaktyki w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni, aspektów badawczych, merytorycznych i metodycznych.
 • Przedstawienie pedagogicznych aspektów zagrożeń w cyberprzestrzeni.
 • Omówienie skutków społeczno-edukacyjnych i psychicznych zagrożeń cyberprzestrzeni.
 • Wystąpienia zagranicznych prelegentów.
 • Wystąpienie przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, naczelnika Wydziału d/w z Cyberprzestępczością - mł. insp. Ryszarda Piotrowskiego.

W drugim dniu, 19 maja, na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu:

 • Zajęcia o charakterze teoretyczno-metodycznym dla członków Zespołu i osób chętnych z województwa dolnośląskiego.
 • Prezentacja pierwszej w Polsce aplikacji multimedialnej na telefony komórkowe dotyczącej cyberprzestępczości (narzędzie, które łączy w sobie elementy rozrywki i edukacji)
  - st. sierż. Łukasz Raczkowski z KMP Wrocław, będący inicjatorem powstania gry, przybliży genezę, zasady działania oraz dostępność aplikacji.
 • Wystąpienia zagranicznych prelegentów.
 • Prezentację książek oraz prac doktorskich i magisterskich o zagrożeniach cyberprzestrzeni jako wykładni do przedmiotowej działalności.
 • Analizę indywidualnych przypadków.
 • Przeprowadzenie subdyscyplinarnych badań ilościowych i jakościowych.
 • Rozstrzygnięcie konkursów dla uczniów.

Organizatorzy proszą o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Zespołu ds. Bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni www.bezpieczni.walbrzych.pl do dnia 16 maja 2017 r.

Liczba miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Dla osób biorących udział w dwóch dniach konferencji organizatorzy zapewniają bezpłatne zwiedzanie „Starej Kopalni”.


W imieniu Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk”, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, Zespołu ds. Bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni przy Prezydencie Miasta Wałbrzycha, Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia”, oraz Urzędu Miasta Wałbrzychu serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji

w ramach Dolnośląskich Dni Bezpiecznego Internetu

„(NIE)BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ

Cele przedsięwzięcia:

Promocja innowacyjnych rozwiązań wałbrzyskiej oświaty.

Propagowanie działań mających na celu podniesienie świadomości na temat zagrożeń związanych
z niewłaściwym korzystaniem z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,

Nabycie i utrwalenie praktycznych umiejętności analizy i interpretacji zagrożeń cyberprzestrzeni oraz światów wirtualnych,

Doskonalenie kompetencji społecznych nauczycieli, pedagogów, rodziców i przedstawicieli innych instytucji społeczno-edukacyjnych związanych z zagrożeniami,

Promowanie bezpiecznych zachowań w cyberprzestrzeni,

Wykorzystanie zdobytych umiejętności w sytuacjach zagrożenia oraz w działaniach przy współpracy ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa,

Opracowanie wstępnych założeń projektu międzynarodowego nt. „Działania edukacyjne
i profilaktyczne związane z zagrożeniami świata wirtualnego w Europie Środkowo-Wschodniej”.

Adresaci:

Przedstawiciele instytucji administracji państwowej:

przedstawiciele Województwa (Urzędu Marszałkowskiego i Wojewody),

parlamentarzyści z województwa dolnośląskiego,

dyrektorzy, naczelnicy, kierownicy wydziałów,

prezydenci, burmistrzowie miast, starostowie powiatów województwa dolnośląskiego,

kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji i komend powiatowych,

władze miast partnerskich dla miast dolnośląskich z Czech i Niemiec.

Przedstawiciele fundacji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej (filie),

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (filie),

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (filie),

przedstawiciele mediów.

Przedstawiciele uczelni i szkół:

rektorzy, przedstawiciele wydziałów uczelni,

dyrektorzy szkół, nauczyciele,

studenci.

Przedstawiciele innych podmiotów, których przedmiotem zainteresowań jest podejmowana problematyka.

DOLNOŚLĄSKIE DNI BEZPIECZNEGO INTERNETU

odbędą się:

Pierwszy dzień -18 maja 2017r. godz. 10.00

(rejestracja od godz.9.00)

Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia”,

ul. Wysockiego 29,Wałbrzych

Drugi dzień – 19 maja 2017r. godz. 9.00

(rejestracja od godz.8.00)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa,

ul. Piotra Skargi 14a (sala Auditorium Novum, budynek C), Wałbrzych

INFORMACJE O PRELEGENTACH:

dr Anna Andrzejewska – pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Członek Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci
w Cyberprzestrzeni powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka RP.

prof. dr hab. Józef Bednarek - pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Wiceprzewodniczący Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci w Cyberprzestrzeni powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka RP.

senator Łukasz Mikołajczyk - członek Senackiego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Świecie Wirtualnym.

dr Barbara Pawełko-Czajka (WSB Wroclaw), mgr Jędrzej Czajka,  nauczyciele akademiccy, eksperci i trenerzy podczas szkoleń z zakresu prawa pracy i komunikacji społecznej.

dr Adam Haręża, radca prawny, współpracownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor prac z zakresu e-administracji publicznej w Polsce i na świecie, prawa administracyjnego, prawa nowych technologii i przestępczości teleinformatycznej.

dr Joanna Filaber (Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu – ekspert z zakresu bezpieczeństwa publicznego i stanów nadzwyczajnych.

mgr Natalia Maria Kalinowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) - doktorantka Wydziału Prawa i Administracji UKSW; w pracy badawczej zajmuje się ochroną prywatności w Internecie.

dr Libor Klimek – uznany na Słowacji i za granicą specjalista w zakresie europejskigo prawa karnego, prawa karnego porównawczego i cyberprzestzestępczości.

mgr Peter Papáček (Faculty of Law, Pan-European University) "Cyberstalking as Form of Domestic Violence"

prof. William Buchanan, informatyk, specjalista z zakresu bezpieczeństwa sieci komputerowych i cyberprzestępczości, autor 27 książek, ekspert Parlamentu Szkockiego, autor programów w BBC Radio Scotland.

doc. Jan Wintr , specjalista z zakresu teorii prawa i kultury parlamentarnej, członek Rady Legislacyjnej Rządu Republiki Czeskiej.

lect. univ. dr. Miruna Tudoraşcu (dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu „1 Decembrie 1918” w Alba Iulia, Rumunia, specjalista z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa konkurencji.

dr. Alois A. Paulin (Technische Universität Wien) – specjalista z zakresu e-governance.

dr Michal Turošík – prodziekan ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju Wydziału Prawa Uniwersytetu Mateja Bela w Banskiej Bystricy, specjalista z zakresu prawa rzymskiego i prawa prywatnego.

dr Anna Nikiel –psychiatra dziecięcy.

mł. insp. Ryszard Piotrowski - Naczelnik Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Jacek Jedliński - główny specjalista ds. IT i zabezpieczeń w sieci.

st. sierż. Łukasz Raczkowski - funkcjonariusz Komendy Miejskiej we Wrocławiu, twórca aplikacji edukacyjnej o bezpieczeństwie w sieci

ks. mgr Marcin Marsollek, ks., trener II o PTP, absolwent Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii (SWPS), certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, trener profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, uprawniony do prowadzenia superwizji klinicznej dla celów szkoleniowych, wpisany na listę PARPA.

Ks. dr Mariusz Szymański,


Miejsce organizowanej konferencji – Wałbrzych - nie jest przypadkowe. To właśnie tutaj na mocy uchwały z dnia 27 października 2016 roku w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania zagrożeniom w środowisku szkolnym i lokalnym na terenie Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2019 Prezydent Miasta Wałbrzycha dr Roman Szełemej powołał 28 października 2016 r. Zespół ds. Bezpieczeństwa
w Cyberprzestrzeni.

Ekspertami i konsultantami naukowymi zespołu zostali prof. dr hab. Józef Bednarek  oraz dr Anna Andrzejewska z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie Miasto Wałbrzych jest bowiem przestrzenią, na której podjęte zostały innowacyjne rozwiązania wałbrzyskiej oświaty.

W ciągu dwóch dni (18-19 maja 2017 roku) chcemy w gronie specjalistów zastanowić się nad rolą Internetu w życiu człowieka, w szczególności w sferze edukacji, kultury oraz zdrowia.
W planowanej dyskusji rozmawiać będziemy nie tylko o bezpiecznym korzystaniu z cyfrowych „dobrodziejstw” naszych czasów, ale również o tym, w jaki sposób za pomocą urządzeń i aplikacji mobilnych nawiązywać trwałe i solidne relacje z innymi, a przede wszystkim jak ustrzec się obecnych zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Zespołu ds. Bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni www.bezpieczni.walbrzych.pl do dnia 16 maja 2017r. Liczba miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia można dokonać na dwa dni lub na jeden dzień podając datę na formularzu zgłoszeniowym. Organizatorzy nie zapewniają noclegu. Dla osób biorących udział w dwóch dniach konferencji organizatorzy zapewniają bezpłatne zwiedzanie „Starej Kopalni”.

Dodatkowe informacje można uzyskać u pani Ewy Dziubak tel. 505 693 894.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji w ramach Dolnośląskich Dni Bezpiecznego Internetu.


oprac. Elżbieta Węgrzyn