Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej ogłasza nabór na inspektora w Dziale Rozliczeń i Windykacji.

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej ogłasza nabór kandydatów na stanowisko inspektora w Dziale Rozliczeń i Windykacji.

Wymagania podstawowe:
1.1 Wykształcenie wyższe;
1.2 Minimum 4-letni staż pracy;
1.3. Doświadczenie zawodowe: - minimum 4-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjno-biurowym
1.4 Umiejętności zawodowe: – m. in. posiadanie znajomości ustawy o Finansach publicznych i ustawy o Rachunkowości – znajomość zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Strategii ZIT AW; znajomość wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem jakiego stanowiska oferta dotyczy oraz z podanym adresem zwrotnym w terminie do 22 maja 2017r. na adres:
Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej
ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych

W terminie 7 dni po upływie terminu od złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną
zaproszeni do drugiego etapu naboru. Więcej informacji na stronie urzędu miasta.

Opr. Magdalena Sakowska
Foto: Elżbieta Węgrzyn