Ratusz poszukuje specjalistów do pracy w Urzędzie Stanu Cywilnego i Biurze Finansowym.


Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora - 1 etat w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe - minimum 2 lata stażu pracy.

Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa z zakresu rejestracji stanu cywilnego
2. obowiązkowość i terminowość w załatwianiu spraw
3. znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz innych urządzeń biurowych,
4. doświadczenie w obsłudze klienta
5. komunikatywność obowiązkowość, dokładność,
6. umiejętność efektywnej pracy w zespole.
7. samodzielność i umiejętność dobrej organizacji pracy

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
1. sporządzanie i wydawanie odpisów (skróconych, zupełnych) oraz zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) dla klientów USC
2. prowadzenie archiwum USC
3. rejestrowanie poczty przychodzącej do USC i wychodzącej z USC 4. nanoszenie przypisków do aktów stanu cywilnego
5. prowadzenie rejestracji urodzeń i zgonów
6. przygotowywanie wszelkich dokumentów związanych z uznaniem ojcostwa
7. obsługa uroczystości zawarcia związku małżeńskiego i uroczystości długoletniego pożycia małżeńskiego.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem, jakiego stanowiska oferta dotyczy oraz z podanym adresem zwrotnym, w terminie do 11 sierpnia 2017 roku na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu Biuro Spraw Pracowniczych, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych. W terminie 7 dni po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną zaproszeni (w formie telefonicznej lub drogę elektroniczną )do drugiego etapu naboru. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, w budynku przy pl. Magistrackim 1.Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza również nabór kandydatów na stanowisko inspektora w Referacie Finansowym w Biurze Finansowym. Kandydat ubiegający się o to stanowisko pracy musi spełniać niezbędne wymagania:
– posiadać wykształcenie wyższe ekonomiczne,
– posiadać minimum 3 letni staż pracy (w tym 1 rok w księgowości),

Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność interpretacji i stosowania odpowiednich aktów normatywnych oraz przepisów prawa z zakresu wykonywanych zadań w tym:
- ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości;
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych;
- rozporządzenia Ministra Finansów w z dnia 5 lipca 2010r w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych
mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych,
2) biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów biurowych, w szczególności OpenOffice - arkusz kalkulacyjny.
3) doświadczenie w pracy z zakresie obsługi finansowo-księgowej,
4) umiejętność pracy w zespole,
5) obowiązkowość, terminowość, dokładność w działaniu.

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1) obsługa finansowo – księgowa w zakresie wydatków realizowanych przez Urząd Miejski (w tym zadań zleconych gminie i powiatowi, projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych);
2) sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym wyciągów bankowych;
3) księgowanie w programie komputerowym dowodów księgowych.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem, jakiego stanowiska oferta dotyczy oraz z podanym adresem zwrotnym, w terminie do 16 sierpnia 2017 roku na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu Biuro Spraw Pracowniczych, Pl. Magistracki 1,
58-300 Wałbrzych. Więcej szczegółów na stronach urzędu miasta.

Opr. Magdalena Sakowska
Foto: Elżbieta Węgrzyn